Powalski
Home

Umfrage

Zeitung

Termine

Kleinanzeigen

Shop

Links

Kontakt


Fahrtenschreiber Ausgabe 02-2016Lastwagen Veteranen


Serviceleiste
Druckversion

Blick über den Tellerrand - Pohled za hranice

Bild
Unimog-Klasse: Tatra 805 mit 8 Zylinder-Benzinmotor - Tøída Unimog: Tatra 805 s 8-válcovým benzínovým motorem

Nutzfahrzeug-Veteranentreffen in Deutschland laufen fast immer nach dem gleichen Schema ab. Die Veranstaltungen finden meistens an einem Wochenende statt. Der Freitag wird als Anreisetag genutzt. Einige Teilnehmer erscheinen erst am Samstagvormittag. Nachdem der letzte alte Laster eingetroffen ist, setzt sich eine Kolonne in Bewegung. Die alten Nutzfahrzeuge werden über einen Rundkurs gefahren, der am Nachmittag wieder auf dem Veranstaltungsgelände endet. Dabei werden den Teilnehmern, die mit ihren alten Fahrzeugen oft schon hunderte von Kilometern für die Anreise zurückgelegt haben, noch einmal Strecken mit einer Länge von bis zu 100 Kilometern zugemutet. Diese langen Ausfahrten sind nicht Jedermanns Sache.

Setkání historických užitkových vozidel v Nìmecku probíhají témìø vždy podle stejného schématu. Akce se vìtšinou konají o víkendu. Pátek je dnem pøíjezdu vozidel. Nìkteøí úèastníci pøijíždí až v sobotu. Jakmile dorazí poslední náklaïák, seøadí se vozy do kolony a vyrazí na okružní jízdu, která skonèí odpoledne na místì konání setkání. Pøitom se po úèastnících, kteøí se svými starými vozidly mnohdy urazili stovky kilometrù cestou na sraz, aby se znovu vydali na tra o délce až 100 kilometrù. Tyto dlouhé vyjížïky však nemusí být každému po chuti.


Bild
die blaue Farbgebung weisst ihn als Linienbus aus: Skoda 760 RTO - Modré zbarvení prozrazuje linkový autobus: Škoda 706 RTO

Dass eine Veranstaltung rund um historische Nutzfahrzeuge auch anders ablaufen kann, bewiesen Mitte Mai einige Hobbykollegen aus der Tschechischen Republik. Sie veranstalteten zum zweiten Mal das „Treffen von historischen Nutzfahrzeugen unter der Burg Veveri“ in Brünn. Am Wochenende vom 18. bis zum 20. Mai fanden sich etwa dreißig historische Fahrzeuge mit ihren Besatzungen unterhalb der historischen Burg ein. Im Gegensatz zu deutschen Veranstaltungen wurden die Fahrzeuge dort jedoch nur abgestellt und standen während der drei Tage den Besuchern und Gästen als Anschauungsobjekte zur Verfügung. Für die Fahrzeugbesatzungen wurde ein Programm organisiert, das sich sehen lassen konnte. Ein Startgeld musste nicht gezahlt werden. Dafür hatten die Organisatoren, u. a. Vilém Jirusek, Roman Sesták, Jiri und Petr Némec von der Bürgerlichen Vereinigung der Geschichtsfreunde Yore, Sponsoren begeistern können, die die Veranstaltung finanziell und materiell unterstützten.

Že setkání historických užitkových vozidel mùže probíhat i jinak, mi v polovinì kvìtna ukázali kolegové z Èeské republiky, kteøí v Brnì uspoøádali druhý roèník „Setkání historických užitkových vozidel pod hradem Veveøí“.
O víkendu 18. až 20. kvìtna se pod historický hrad Veveøí dostavilo zhruba 30 vozidel se svými posádkami. Oproti setkáním v Nìmecku však byla vozidla pouze vystavena a byla po celé tøi dny k dispozici návštìvníkùm a hostùm srazu. Pro posádky vozidel pak byl pøipraven program, kterého se v pøípadì zájmu mohly zúèastnit. Startovné se platit nemuselo, protože poøadatelé z Obèanského sdružení pøátel historie YORE, mimo jiné Vilém Jirùšek, Roman Šesták, Jiøí Nìmec a Petr Nìmec, dokázali nadchnout sponzory, kteøí akci finanènì a materiálnì podpoøili.


Bild
Nutzlast 9,6 Tonnen: Tatra 147 DC-5 6x6 mit 180 PS-Motor - Užiteèná hmotnost 9,6 tuny: Tatra 147 DC-5 6x6 s motorem o výkonu 180 k

Zunächst konnten auch die Teilnehmer am Samstag die aufgefahrenen Veteranen in Augenschein nehmen. Ein bunter Querschnitt durch die Geschichte des tschechischen Fahrzeugbaus wurde geboten. Namen wie Praga, Tatra, Liaz und Skoda standen auf den Typenschildern der restaurierten Busse, Pritschenwagen, Feuerwehr- und Militärfahrzeuge. Bestaunt und bewundert wurde neben einem wunderschön hergerichteten Skoda 706 R auch ein Praga RND Kipper von 1950, der von 2003 bis 2005 durch die Firma C.S.A.D. Kyjov a.s. restauriert wurde. Aus dem gleichen Fuhrpark stammten zwei Praga Haubenbusse, ein RN und ein RND. Einwandfrei restauriert wurde bereits im Jahr 2002 ein Tatra Muldenkipper mit der Typenbezeichnung 147 DC-5. Der 6x6 angetriebene Hauber wird vom 180 PS starken 12 Zylinder Dieselmotor T 111A angetrieben und war einer der Höhepunkte der Ausstellung. Natürlich kamen auch die luftgekühlten schweren Tatra Frontlenker-Zugmaschinen beim Publikum gut an. Neben einem 813er Dreiachser von 1973 war auch ein 813er Vierachser vertreten, der den Beinamen „Koloss“ zu Recht trägt. Praga V 3 S waren in militärischer und ziviler Ausführung vertreten.

Úèastníci si v sobotu nejdøíve také mohli prohlédnout vystavená vozidla. Nabízel se jim pestrý prùøez dìjinami èeských vozidel. Na typových štítcích restaurovaných autobusù, valníkù, hasièských a vojenských vozidel se vyjímala jména jako Praga, Tatra, Liaz a Škoda. Všeobecné pozornosti a obdivu se vedle nádhernì opravené Škody 706 R se tìšila také Praga RND sklápìè z roku 1950, který v letech 2003 až 2005 zrestaurovala spoleènost ÈSAD Kyjov a.s.. Ze stejného vozového parku pocházely dva kapotové autobusy Praga typu RN a RND. V roce 2002 byl restaurován sklápìè Tatra s typovým oznaèením 147 DC-5. Kapotový automobil s pohonem 6x6 je pohánìn 12-válcovým vznìtovým motorem T 111A o výkonu 180 k a byl jedním z vrcholù výstavy. S dobrým pøijetím u publika se setkaly také tìžké nákladní vozy s èelní kabinou a vzduchem chlazenými motory. Vedle tøínápravové 813-ky z roku 1973 byla zastoupená také ètyønápravová 813-ka, která se pyšní názvem „Kolos“. Vozy Praga V3S byly zastoupeny jak ve vojenském, tak v civilním provedení.


Bild
wurde von CSAD Kyjov restauriert: Praga RND von 1950 - Restaurovaná spoleèností ÈSAD Kyjov: Praga RND z roku 1950

Im Laufe des Vormittags stand dann ein Karosa SL 11 Linienbus aus den Siebziger Jahren bereit, um die Teilnehmer zu einer ausführlichen Ausfahrt aufzunehmen. Die Fahrgäste hatten eben erst Platz genommen, als sie am ersten Zielort angekommen waren. An der Anlegestelle „Burg Veverí“ des Brünner Stausees, der der Trinkwasserversorgung der Stadt Brünn dient, ging es auf ein Batterie betriebenes Schiff, das nach einer etwa halbstündigen Fahrt die Fahrgäste am Anleger Bystrc entließ. Von dort ging es weiter mit einem Karosa Stadlinienbus B 731, dem Nachfolgetyp des SL 11. Ziel war das Bus- und Straßenbahndepot Medlánky, das ausführlich besichtigt werden konnte. Zur Überraschung der Gäste stand dort eine Dampfstraßenbahn bereit. Die Gäste bestiegen die beiden nur handgebremsten Personenanhänger und genossen die Fahrt mit der „Tramvaj“, die von der 1889 bei der Lokomotivfabrik Krauss in Linz an der Donau für die Brünner Localbahn gebauten Kastendampflok gezogen wurde, die auf den Namen „Caroline“ hört. Die Fahrt mit der Dampfstraßenbahn führte vom Depot durch die Innenstadt zum Mährischen Platz. Um im Fahrplan der normalen Straßenbahn fahren zu können, waren einige Dispatcher-Fahrzeuge nötig, die die Fahrt begleiteten und die Kreuzungen für den restlichen Verkehr „dicht“ machten.

V prùbìhu dopoledne byl pøipraven linkový autobus Karosa ŠL 11 ze sedmdesátých let, aby odvezl úèastníky na celodenní výlet. Cestující sotva usedli na svá místa a již dorazili na první místo urèení. V pøístavišti „Hrad Veveøí“ na Brnìnské pøehradì, která je zdrojem pitné vody pro mìsto Brno, jsme nastoupili na loï pohánìnou bateriemi, abychom po pùlhodinové jízdì vystoupili v pøístavu Bystrc. Odtud jsme pokraèovali mìstským autobusem Karosa B731, nástupnickým typem øady Š11. Cílem byla autobusová a tramvajová vozovna v Medlánkách, kterou si úèastníci mohli dùkladnì prohlédnout. K pøekvapení všech hostù zde byla pøipravena parní tramvaj. Hosté obsadili oba ruènì brzdìné vleèné vozy a užívali si jízdu parní tramvají, kterou v roce 1889 vyrobila firma Lokomotivfabrik Krauss z Lince nad Dunajem pro dopravní spoleènost Brünner Lokalbahn, slyšící na jméno „Caroline“. Jízda parní tramvají vedla z vozovny do centra na Moravské námìstí. Aby mohl být dodržen jízdní øád „normálních“ tramvají, byla „Caroline“ doprovázena dvìma dispeèerskými vozidly, které ji zajišovaly volný prùjezd køižovatkami.


Bild
Schweres Kaliber aus den Fünfzigern: Skoda 706 R - Tìžký kalibr z 50-tých let: Škoda 706 R

Am Mährischen Platz stand dann wieder ein Karosa SL 11 bereit, der die Gäste zum O-Bus-Depot im Stadtteil Komín brachte. Nach der Besichtigung des modernen Depots, in dem die Busse in einer Art Parkhaus in der ersten Etage abgestellt werden, ging es in ein altes Kasernengelände in Brünn-Reckovice. Dort hat das technische Museum Brünn einige Hallen in Beschlag genommen, um dort historische Busse aufzuarbeiten und abzustellen. Nach einem etwa einstündigen Rundgang und einer ausführlichen Besichtigung der Exponate ging es dann mit dem Bus wieder zum Platz unterhalb der Burg Veverí. Der Abend wurde genutzt, um mit den Kollegen und neuen Bekannten über das gemeinsame Hobby zu fachsimpeln und es sich bei Bier und Gegrilltem gut gehen zu lassen.

Na Moravském námìstí už stál pøipraven autobus Karosa ŠL 11, který cestující odvezl do trolejbusové vozovny v Komínì. Po prohlídce moderní vozovny, ve které mají trolejbusy parkovištì v prvním patøe, jsme pokraèovali do bývalých vojenských kasárna v Brnì-Øeèkovicích. Technické muzeum v Brnì zde získalo nìkolik hal, aby v nich mohlo opravovat a parkovat historické autobusy. Po zhruba hodinové procházce a zevrubné prohlídce exponátù jsme se autobusem vrátili pod hrad Veveøí k vystaveným vozidlùm. A koneènì veèer u piva a grilovaných specialit se kolegové a noví známí bavili a diskutovali o spoleèném koníèku.


Bild
mit militärischer Vergangenheit: Tatra 813 8x8 Koloss - S vojenskou minulostí: Tatra 813 8x8 Kolos

Im Vergleich zur Situation in Deutschland ist die Szene in der Tschechischen Republik noch recht überschaubar. Neben Fahrzeugen aus der Produktion des eigenen Landes waren nur einige Exponate aus ehemaligen sozialistischen Bruderländern vertreten. Westdeutsche Fahrzeuge gab es nicht zu sehen. Das kann sich aber durchaus ändern. Evtl. kommen ja im nächsten Jahr einige Gäste aus Westeuropa und tragen dazu bei, dass auch in diesem Bereich Europa weiter zusammen wächst.

Ve srovnání se situací v Nìmecku je scéna v Èeské republice stále ještì pøehledná. Kromì vozidel tuzemské výroby se zúèastnilo pouze nìkolik exponátù z produkce bývalých bratrských socialistických zemí. Západonìmecké vozy zde nebyly k vidìní vùbec. To se ale mùže zcela zmìnit. Pøípadnì mùže v pøíštím roce pøijet pár hostù ze západní Evropy a spoleènì pøispìjí k dalšímu rùstu i v této oblasti Evropy.

Fotos: Manfred Koch

Text: Manfred Koch + Roman Sesták

  


Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
Praga-Parade: RND-Kipper und Busse des Typs RND und RN auf dem Veranstaltungsplatz unterhalb der Burg Veverí - Prehlidka Pragovek: sklapec RND a autobusy typu RND a RN na setkani pod hradem Veveri historisches Kennzeichen auf tschechisch: V für Veteran - Ceska registracni znacka pro historicka vozidla: V jako veteran perfekt restaurierter Skoda Sattelzug - Perfektne zrestaurovany tahac navesu perfekt restaurierter Skoda Sattelzug - Perfektne zrestaurovany tahac navesuug -
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
mit "Selbstmördertüren": Praga V 3 S - dvere pro „sebevrahy“: Praga V3S mit Benzinmotor: Zil 130 aus sowjetischer Produktion - s benzinovym motorem: Zil 130 sovetske vyroby aus deutscher Produktion: Robur LO 3000 Pritsche - nemecke vyroby: Robur LO 3000 valnik mit Trilexrädern: Skoda Tanklöschfahrzeug - kola Trilex: cisternovy hasicsky vuz Skoda
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
Publikumsliebling: Tatra 147 DC-5 Muldenkipper - Milacek publika: Tatra 147 DC-5 sklapec Publikumsliebling: Tatra 147 DC-5 Muldenkipper - Milacek publika: Tatra 147 DC-5 sklapec mit 12 Zylinder-Dieselmotor: Tatra Muldenkipper - s 12-valcovym vznetovym motorem: Tatra sklapec mit 180 PS Motor T 111A: Tatra 147 DC-5 - s motorem Tatra T 111A o vykonu 180 k: Tatra 147 DC-5
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
allradgetrieben: Tatra T 813 Schwerlast-Sattelzugmaschine - s pohonem vsech kol: Tatra T 813 tahac tezkych nakladu mit ziviler Vergangenheit: Tatra T 813 - s civilni minulosti: Tatra T 813 gut für 100 to Anhängelast: Tatra T 813 - hmotnost privesu az 100 tun: Tatra T 813 Erstzulassung 16.10.1973: Tatra T 813 - Datum prvniho prihlaseni do provozu 16.10.1973: Tatra T 813
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
beliebtes Fotomotiv: Tatra 147 DC-5 - oblibeny motiv fotografu: Tatra 147 DC-5 vor historischem Hintergund: Tatra 147 DC-5 - na historickem pozadi: Tatra 147 DC-5 Krokodil: Skoda 706 RTD-a - Krokodyl: Skoda 706 RTD-a Baujahr 1955: Zetor 25 A Diesel - Rok vyroby: Zetor 25 A Diesel
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
benzinbetriebenes Ungetüm: Zil 157 KV - benzinovy netvor: Zil 157 KV Raketentransporter: Zil 157 KV - Nosic raket: Zil 157 KV ohne Servolenkung: Zil 157 KV - bez posilovace rizeni: Zil 157 KV ohne Servolenkung: Zil 157 KV - bez posilovace rizeni: Zil 157 KV
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
mit Gittermastkran: Tatra 138 - s prihradovym jerabem: Tatra 138 mit Gittermastkran: Tatra 138 - s prihradovym jerabem: Tatra 138 mit Gittermastkran: Tatra 138 - s prihradovym jerabem: Tatra 138 mit Gittermastkran: Tatra 138 - s prihradovym jerabem: Tatra 138
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
Fahrt mit dem Karosa B 731 zum Depot Medlánky der DPMB - Jizda autobusem Karosa B 731 do vozovny DPMB v Medlankach Fahrt mit dem Karosa B 731 zum Depot Medlánky der DPMB - Jizda autobusem Karosa B 731 do vozovny DPMB v Medlankach aktuelle Karosa Gelenkbusse im Depot Medlánky der DPMB - soucasne kloubove autobusy Karosa ve vozovne DPMB v Medlankach aktueller Karosa B 961 E Gelenkbus im Depot Medlánky der DPMB - soucasny kloubovy autobus Karosa B 961 E ve vozovne DPMB v Medlankach
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
mit Gittermastkran: Tatra 138 - s prihradovym jerabem: Tatra 138 brachte die Kohle für die Dampfstraßenbahn: Avia A 31 - privezla uhli pro parni tramvaj: Avia A 31 Karosa Stadtbusse der DPMB im Depot Medlánky - Mestske autobusy Karosa spolecnosti DPMB ve vozovne Medlanky Karosa Stadtbus der DPMB im Depot Medlánky - Mestsky autobus Karosa spolecnosti DPMB ve vozovne Medlanky
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
historische Dampfstraßenbahn im Depot Medlánky - historicka parni tramvaj ve vozovne Medlanky Dampf-Tramvaj "Caroline" von 1889 - Parni tramvaj „Caroline“ z roku 1889 1889 bei der Lokomotivfabrik Kraus in Linz/Donau gebaut: Dampfstraßenbahn - vyrobeno firmou Lokomotivfabrik Kraus v Linci na Dunaji v roce 1889: parni tramvaj Start zur Fahrt mit der historischen Dampfstraßenbahn durch Brünn - Start jizdy historicke parni tramvaje Brnem
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
Dampf-Tramvaj "Caroline" von 1899 - Parni tramvaj „Caroline“ z roku 1889 Start zur Fahrt mit der historischen Dampfstraßenbahn durch Brünn - Start jizdy historicke parni tramvaje Brnem Endstation der Dampffahrt am Mährischen Platz - Konecna stanice parni tramvaje na Moravskem namesti Ein Karosa SL 11 übernimmt die Teilnehmer am Mährischen Platz - Karosa SL 11 nabira ucastniky na Moravskem namesti
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
Karosa SL 11 im O-Bus-Depot der DPMB in Brünn-Komín - Karosa SL 11 v trolejbusove vozovne DPMB v Brne-Komine Skoda-Museumsbusse im Depot Komín - Muzealni trolejbusy Skoda ve vozovne v Komine Skoda 9 Tr 17 Oberleitungsbus von 1971 - Trolejbus Skoda 9 Tr 17 z roku 1971 Skoda Sanos Oberleitungsbus im Depot Komín - Trolejbus Skoda Sanos ve vozovne v Komine
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
Besichtigung der Restaurierungsarbeiten an einem Karosa SL 11 in Brünn-Reckovice - Prohlidka renovacnich praci na autobusu Karosa SL 11 v Brne-Reckovicich Besichtigung der Restaurierungsarbeiten an einem Karosa SL 11 in Brünn-Reckovice - Prohlidka renovacnich praci na autobusu Karosa SL 11 v Brne-Reckovicich Besichtigung der Restaurierungsarbeiten an einem Karosa SL 11 in Brünn-Reckovice - Prohlidka renovacnich praci na autobusu Karosa SL 11 v Brne-Reckovicich Unterflurmotor des Karosa SL 11 in Brünn-Reckovice - Motor pod podlahou autobusu Karosa SL 11 v Brne-Reckovicich
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
Fotomotiv am Rande: Tatra Kipper 148 und 815 in Brünn-Reckovice - Fotograficky motiv na okraj: sklapece Tatra 148 a 815 v Brne-Reckovicich Fotomotiv am Rande: Tatra 148 Kipper in Brünn-Reckovice - Fotograficky motiv na okraj: sklapec Tatra 148 v Brne-Reckovicich Fotomotiv am Rande: Tatra 148 Kipper in Brünn-Reckovice - Fotograficky motiv na okraj: sklapec Tatra 148 v Brne-Reckovicich Fotomotiv am Rande: Tatra 815 Kipper in Brünn-Reckovice - Fotograficky motiv na okraj: sklapec Tatra 815 v Brne-Reckovicich
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
Fotomotiv am Rande: Tatra Kipper 148 und 815 in Brünn-Reckovice - Fotograficky motiv na okraj: sklapece Tatra 148 a 815 v Brne-Reckovicich Karosa SM 11 - Stadtbus 11 Meter lang in Brünn-Reckovice - Karosa SM 11 – 11 metru dlouhy mestsky autobus v Brne-Reckovicich Busanhänger an Skoda 706 RTO MTZ: Karosa B 40 - Autobus Skoda 706 RTO MTZ s autobusovym privesem Karosa B 40 mit Schörling-Aufbau: Skoda 706 RT Oberleitungswagen - s nastavbou Schörling: Skoda 706 RT pro udrzbu vedeni
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
im Depot des technischen Museums: Tatra 111 mit Gittermastkran - v depozitu Technickeho muzea: Tatra 111 s prihradovym jerabem im Depot des technischen Museums: Tatra 111 mit Gittermastkran - v depozitu Technickeho muzea: Tatra 111 s prihradovym jerabem aus dem Fundus des technischen Museums: Skoda 706 RTO MTZ mit Karosa-Anhänger - ze sbírky Technického muzea: Škoda 706 RTO MTZ s pøívìsem Karosa B 40 aus dem Fundus des technischen Museums: Skoda 706 RTO MTZ mit Karosa-Anhänger - ze sbírky Technického muzea: Škoda 706 RTO MTZ s pøívìsem Karosa B 40
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
Gast vom nahen Brünner Flughafen: Tatra Flugzeugschlepper - Host z blízkého brněnského letiště: tahač letadel Tatra "Krokodil" mit Tiefpritsche für den Getränketransport: Skoda 706 RTD-a - „Krokodýl“ s nízkým valníkem pro přepravů nápojů: Škoda 706 RTD-a "Midibus" Robur LO 2500 - "Midibus" Robur LO 2500 vorbildlich restauriert: Praga Bus Typ RN - vzorně zrestaurovaný: autobus Praga typ RN
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
modernes Ausstellungsstück: Karosa B 731 - moderní výstavní kousek: Karosa B 731 ein Teil der Teilnehmer mit der Burg Veverí im Hintergrund - část účastníků s hradem Veveří na pozadí aus DDR-Produktion: Robur LO 2500 Bus - vyrobeno v NDR: autobus Robur LO 2500 freundliches Gesicht: Robur LO 2500 - přátelská tvář: Robur LO 2500
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
im Doppelpack: Praga Bus Typ RN - v dvojitém balení: autobus Praga typ RN sehr schön restaurierter Skoda-Sattelzug - velmi pěkně zrestaurovaný tahač návěsů Škoda sehr schön restaurierter Skoda-Sattelzug - velmi pěkně zrestaurovaný tahač návěsů Škoda Karosa SM 11 - Stadtbus 11 Meter lang - Karosa ŠM 11 – 11 metrů dlouhý městský autobus
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
eher selten anzutreffen: Tatra 138 als zweiachsige Sattelzugmaschine - velmi zřídka k vidění: Tatra 138 jako dvounápravový tahač návěsů militärische Abteilung: Praga V 3 S mit Koffer- und Planenaufbau - vojenské oddělení: Praga V3S se skříňovou nástavbou a jako valník s plachtou militärische Abteilung: Praga V 3 S mit Planenaufbau - vojenské oddělení: Praga V3S jako valník s plachtou unhandlicher Raketentransporter: Zil 157 KV - neobratný nosič raket: Zil 157 KV
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
Zil Feuerlöschfahrzeug - Cisternový hasičský vůz Zil Feuerwehrtransporter: Robur LO 3000 in Pritschenausführung - Hasičské vozidlo: Robur LO 3000 ve valníkovém provedení Tanklöschfahrzeug: Skoda aus dem Fuhrpark der Brünner Feuerwehr - Cisternový hasičský vůz: Škoda z vozového parku brněnských hasičů Saufziege: durstiger Tatra 805 mit Benzinmotor - „žíznivá koza“: Tatra 805 s benzínovým motorem
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
wird gelegentlich noch eingesetzt: Praga S 5 T Super - příležitostně stále v provozu: Praga S5T Super unhandlicher Raketentransporter: Zil 157 KV - neobratný nosič raket: Zil 157 KV Ende einer gelungenen Veranstaltung: Tatra T 813 Koloss auf dem Heinweg - Konec vydařené akce: Tatra T 813 Kolos na cestě domů militärische Abteilung: Praga V 3 S mit Kofferaufbau - vojenské oddělení: Praga V3S se skříňovou nástavbou
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
militärische Abteilung: Praga V 3 S mit Koffer- und Planenaufbau - vojenské oddělení: Praga V3S se skříňovou nástavbou a jako valník s plachtou Baustellenimpression: Praga V 3 S als "Gerüstwagen" - Pohled na staveniště: Praga V3S s „lešenářskou konstrukcí“ alltäglicher Anblick: Tatra 148 S 3 in Úporiny - všední pohled: Tatra 148 S3 v obci Úpořiny alltäglicher Anblick: Liaz MTS 24 in Brünn - všední pohled: Liaz MTS 24 v Brně
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
alltäglicher Anblick: Liaz MTS 24 in Brünn - všední pohled: Liaz MTS 24 v Brně auf einer Brünner Baustelle: Tatra 148 mit Hydraulikbagger - na brněnském staveništi: Tatra 148 s hydraulickým bagrem auf einer Brünner Baustelle: Tatra 148 mit Hydraulikbagger - na brněnském staveništi: Tatra 148 s hydraulickým bagrem Blickfang in Prag: Tatra 138 als Betonmischer - Momentka v Praze: Tatra 138 jako domíchávač betonu
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
Blickfang in Prag: Tatra 138 als Betonmischer - Momentka v Praze: Tatra 138 jako domíchávač betonu Fotomotiv am Straßenrand: Avia A 30 in Kladno - Fotomotiv na okraji města: Avia A 30 v Kladně hat ein bewegtes Arbeitsleben hinter sich: Avia A 31 in Kladno - má za sebou pohnutý pracovní život: Avia A 31 v Kladně wird noch in der Landwirtschaft eingesetzt: Praga V 3 S FEK in Slaný - stále používaná v zemědělství: Praga V3S FEK ve Slaném
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
Baustellenimpression bei Úporiny: Praga V 3 S als "Gerüstwagen" - Pohled na staveniště v obci Úpořiny: Praga V3S s „lešenářskou konstrukcí“ Tatra 147 DC-5 vor der Kulisse der Burg Veverí - Tatra 147 DC-5 s kulisou hradou Veveří na pozadí legte 50 Kilometer für die Anfahrt auf eigener Achse zurück: Zetor Traktor - urazil 50 kilometrů po vlastní ose: traktor Zetor Karosa SL 11 unterhalb der Burg Veverí - Karosa ŠL 11 pod hradem Veveří
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
Lokomotivschilder der "Caroline" - Výrobní štítek tramvaje „Caroline“ die historische Dampfstraßenbahn im Depot Medlánky - historická parní tramvaj ve vozovně Medlánky die Dampf-Tramvaj am Mährischen Platz in Brünn - parní tramvaj na Moravském náměstí v Brně die Dampf-Tramvaj am Mährischen Platz in Brünn - parní tramvaj na Moravském náměstí v Brně
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild
Aufarbeitung eines Karosa SL 11 im Depot Reckovice - Renovace autobusu Karosa ŠL 11 v depozitu v Řečkovicích Baujahr 1967: Skoda 706 RTO MTZ - Rok výroby 1967: Škoda 706 RTO MTZ Baujahr 1973: Tatra 813 Schwerlast-Zugmaschine - Rok výroby 1973: Tatra 813 tahač těžkých nákladů Blickfang bei Zapa-Beton in Prag: Tatra 138 als Betonmischer - Momentka u společnosti ZAPA beton: Tatra 138 jako domíchávač betonu